Třetí úroveň „Iniciát“ (Zasvěcený). Na této úrovni se student seznamuje se základy sakrální geometrie a pravidly vyjádření abstraktních idejí prostřednictvím figur (především s významem a rolí pentagramu). Je seznámen s planetárními dny a hodiny. Student zde dostává přístup k závěrečné části materiálů o částech duše člověka, která je nezbytná pro jejich hluboké pochopení. Kabalistický model světů, který byl dříve chápan staticky, získává dynamičtější charakter – žák se dozvídá o „roztříštění nádob“ a o jejich následné reintegraci v nových světech a učí se vnímat tyto procesy jak v subjektivní psychologické rovině, tak i v událostech okolního světa. Na této úrovni se adept seznamuje s Tarotovými kartami a jejich vztahy s Kabalou a Astrologií.

Praxe Iniciáta předpokládá ještě mnohem větší upevnění vůle člověka. Učí se zahušťovat svoji energii do hmatatelného stavu (doslova ji vyzařovat rukama), trénuje sílu pohledu, postupně začíná ovládat senzibilní schopnosti, učí se vstupovat do vědomé komunikace s vyššími částmi duše a dostávat od nich informace. Také se začíná osvojovat magický rituál pentagramu, předávají se instrukce o tom, jak ovládat svoji magickou energii pro vliv na události v životě. Iniciát se učí dělat předpovědi a dostávat odpovědi pomocí Tarotových karet.

Po dosažení úrovně Iniciáta, by již student měl nejen pasivně přijímat znalosti a pracovat na cvičeních, ale nastává čas zahájit i svoje samostatné výzkumy. Na této úrovni může začít postupně formovat svoji specializaci v rámci Okultní Nauky. Pro přechod na vyšší stupeň bude po studentovi požadována příprava vlastní prezentace na vybrané téma, a následně s ní vystoupí před ostatními kolegy.

V astrologické studijní skupině se na této úrovni probírá Prediktivní Astrologie.

 

Protože úroveň Iniciáta odpovídá dvěma sfirot Necach a Hod, jsou na ní přítomny dva znaky.

 

Znak sfiry Hod – „Oko Adama Kadmona“


FVjPIzypfDA 300x171 1

 

Na této úrovni se student seznamuje s kabalistickým světem Nekudim, který, jak tvrdí tradice, vzniknul z očí Adama Kadmona. Zornička uprostřed oka je ztvárněna písmenem Jud, které se považuje za počátek a kořen celé abecedy, protože v sobě obsahuje v latentní podobě potenciál všech písmen. V tomto písmenu, jako v obyčejné tečce, potenciálně přebývá všech 10 sfirot. Ve svém projeveném stavu jsou symbolicky představeny deseti řasy kolem oka.

Na oko může být nahlíženo rovněž jako na analogii zvěrokruhu (nebo „zodiakální elipsy“). Zde je rozdělen na nerovné části, což je částečně spojeno s disharmonickým charakterem světa Nekudim. Při takovém náhledu se z řas stávají linie, oddělující jednotlivá znamení zvěrokruhu od sebe. Počet samotných řas na každém víčku (4 a 6) pomáhá Iniciátovi pochopit vztah mužských a ženských principů v počáteční jednotě, a počet znamení zvěrokruhu, nacházejících se mezi nimi (5 a 7), symbolizuje zákonitosti rozložení astrologických dekanů na ekliptice.

Na rozdíl od znaku Nastoupivšího zde již levý sloup není prázdný. Tři koule na sloupu poukazují na tři „zlé“ planety v astrologii, spojené s levou linií sfirotického stromu, a také na tři písmena ve slovu „oko“ (עין), odpovídající jejich domicilům. V tomto znaku je znázorněna síla omezení, oddělení a tříštění, charakteristická pro svět Nekudim.

Praktické poznání „Oka Adama Kadmona“ má dvojný charakter. Z jedné strany, pokud budeme mluvit o hlubším mravním aspektu, poukazuje na to, že by měl být Iniciát bdělým ve vztahu k sobě a zkoumat svůj duševní svět bystrým okem sebeanalýzy. Musí se snažit uzřít a pochopit podstatu všech duchovních procesů, které se v něm odehrávají. Ze strany druhé, nazírajíce spíše na vnější aspekt, vybízí „Oko Adama Kadmona“ rozvinou síly, spojené se zrakem. To zahrnuje jak trénink očí a umění translace myšlenek a pocitů sílou pohledu, tak i na jemnějších úrovních rozvoj duchovního zraku – jasnovidění a dalších senzibilních schopností.

 

Znak sfiry Necach – „Ruka Adama Kadmona“

 

Znak Netsah 300x171

 

Sfirot (mn. č.) Necach a Hod se v Kabale nazývají „dvěma polovičkami těla“, což poukazuje na jejich neoddělitelné spojení. Jsou do sebe navzájem zapojeny, a proto můžeme uvnitř Necach potkat Hod, a uvnitř Hod – Necach. Jak je známo, samotné názvy písmen Jud a Ajin se překládají jako „ruka“ a „oko“. Proto v sobě „Ruka Adama Kadmona“ zahrnuje písmeno Ajin (oko), a „Oko Adama Kadmona“ zahrnuje písmeno Jud (ruku).

Písmeno Ajin, jak je známo, má gematrii 70, což poukazuje na 7 sfirot, propojených pomocí hexagramu na sfirotickém stromu. Jeho paprsky – to jsou takzvané „šest konců“, o kterých pojednává Sefer Jecira. V Kabale jsou označovány zkratkou ו’ק. Tato dvě písmena jsou představována dvěma koulemi na pravém sloupu a odpovídají astrologickým domicilům „dobrých“ planet. Tady vládne síla rozpínání a sjednocení.

Jako protiklad oku, odpovídajícímu světu roztříštění, ruka symbolizuje to, co v Kabale nazýváme „Olam a-Tikun“ (svět nápravy). V něm se střepy nádob, propadnuvších do tmy, znovu sjednocují, a tvoří strukturu Acilut a následujících po něm světů. Pohyb slunce zvířetníkem přes písmena „oka“ předznamenává podzim a vadnutí, a naopak když prochází písmeny „ruky“, tak v sobě nese jaro a znovuzrození.

Praktický význam „Ruky Adama Kadmona“ také v sobě zahrnuje několik aspektů. Mravní aspekt spočívá v tom, že by měl být Iniciát velkorysým a podávat ruku pomoci těm, kteří to potřebují. Jeho ruka musí být otevřena jako znamení vřelosti a štědrosti. Proto je není ruka zobrazena směřující nahoru jako u modlitby, ale dolu – k těm, kteří strádají. Adam Kadmon se nepotřebuje modlit, protože se jedná o vyšší duchovní svět, a proto daruje svou milost nižším.

Druhý aspekt je spojený s chiromantií – naukou o liniích na rukou. Když je ruka otočena přesně tak, jak je ukázáno na znaku, tak dvě hlavní linie na ní tvoří písmeno Ajin (každý se může přesvědčit sám). Překlad slova linie z hebrejštiny zní jako „kav“ (קו), jedná se o stejná písmena Vav-Kuf, která jsme již rozebírali výše.

Chiromantie a fyziognomie se v okultismu považují za dvě „dcery“ astrologie, protože zkoumají znaky, zanechané na lidském těle vlivem planet při jeho narození. Základy astrologie jsou v naší výuce spojeny s úrovní Nastoupivšího (Jesod), dvěma její dcerám je však vhodné věnovat pozornost na úrovni Iniciáta (Necach-Hod). A proto „Oko Adama Kadmona“, kromě všeho již zmíněného, odpovídá fyziognomii, protože jsou oči nejdůležitějším a nejvýraznějším orgánem na obličeji, kdyžto „Ruka Adama Kadmona“ odpovídá chiromantii.

A nakonec, poslední praktický aspekt tohoto znaku je spojen s výzvou praktikovat cvičení, rozvíjející energii rukou, magnetismus a vůbec, v širším ohledu, všechny síly, umožňující aktivní vliv na okolní svět. Iniciát dosáhl stavu, kdy již před tím sesbírané střípky zkušeností a poznání se musí otevřít a osvítit nejen jeho vnitřní život, ale i to, co je okolo.