Třetí úroveň „Iniciát“ (Zasvěcený) nabízí studentům seznámení se základy sakrální geometrie a pravidly pro vyjádření abstraktních idejí prostřednictvím geometrických figur, zejména s významem a rolí pentagramu. Studenti jsou zde také seznámeni s planetárními dny a hodinami. Dále je jim poskytnut přístup k závěrečné části materiálů o částech lidské duše, což je nezbytné pro jejich hluboké pochopení. Kabalistický model světů, dříve chápaný staticky, zde získává dynamický charakter. Žáci se učí o „roztříštění nádob“ a jejich následné reintegraci v nových světech, a jsou vedeni k vnímání těchto procesů jak na subjektivní psychologické rovině, tak i v událostech okolního světa. Na této úrovni se adepti seznamují také s Tarotovými kartami a jejich vztahy s Kabalou a Astrologií.

Praxe Iniciáta předpokládá ještě mnohem větší upevnění vůle člověka. Učí se zahušťovat svoji energii do hmatatelného stavu (doslova ji vyzařovat rukama), trénuje sílu pohledu, postupně začíná ovládat senzibilní schopnosti, učí se vstupovat do vědomé komunikace s vyššími částmi duše a dostávat od nich informace. Také se začíná osvojovat magický rituál pentagramu, předávají se instrukce o tom, jak ovládat svoji magickou energii pro vliv na události v životě. Iniciát se učí dělat předpovědi a dostávat odpovědi pomocí Tarotových karet.

Praxe Iniciáta klade důraz na další upevnění vůle člověka. Studenti se učí koncentrovat a zahušťovat svou energii do hmatatelné formy, doslova ji vyzařovat pomocí rukou. Dále trénují sílu svého pohledu a postupně začínají rozvíjet senzibilní schopnosti. Získávají dovednosti pro vstup do vědomé komunikace s vyššími částmi své duše a přijímání informací od nich. Začínají se také seznamovat s magickým rituálem pentagramu a dostávají instrukce, jak ovládat svou magickou energii pro ovlivnění událostí ve svém životě. Iniciáti se učí předpovídat a získávat odpovědi prostřednictvím Tarotových karet.

V astrologické studijní skupině se na této úrovni probírá Prediktivní Astrologie.

 

Protože úroveň Iniciáta odpovídá dvěma sfirot Necach a Hod, jsou na ní přítomny dva znaky.

 

Znak sfiry Hod – „Oko Adama Kadmona“


FVjPIzypfDA 300x171 1

 

Na této úrovni se student seznámí s kabalistickým světem Nekudim, který podle tradice vzešel z očí Adam Kadmona. Zornice, nacházející se ve středu oka, je vyjádřena písmenem Jud. To je považováno za počátek a základ celé abecedy, neboť v sobě latentně obsahuje potenciál všech písmen. V tomto písmenu, podobně jako v jednoduché tečce, potenciálně existuje všech deseti sfirot. Ve svém projeveném stavu jsou tyto sfirot symbolicky reprezentovány deseti řasami obklopujícími oko.

Oko může být také vnímáno jako analogie zvěrokruhu, nebo „zodiakální elipsy“. Je rozděleno na nerovnoměrné části, což souvisí s disharmonickým charakterem světa Nekudim. V tomto pojetí se řasy mění v linie, oddělující od sebe jednotlivá znamení zvěrokruhu. Počet řas na každém víčku (čtyři a šest) napomáhá Iniciátovi v pochopení vztahu mužských a ženských principů v jejich prvotní jednotě. Počet znamení zvěrokruhu, které se mezi nimi nacházejí (pět a sedm), symbolizuje pravidlo rozdělení astrologických dekanů na ekliptice.

Na rozdíl od znaku Adepta, levý sloup již není prázdný. Tři koule na sloupu symbolizují tři "nepříznivé" planety v astrologii, spojené s levou stranou sfirotického stromu, a zároveň tři písmena ve slově "oko" (עין), která odpovídají jejich domicilům. Tento znak vyjadřuje sílu omezení, separace a rozdrobení, která je charakteristická pro svět Nekudim.

Praktické porozumění "Oku Adama Kadmona" má dvojí rozměr. Na jedné straně, pokud se zaměříme na hlubší morální aspekt, zdůrazňuje potřebu, aby Iniciát byl vůči sobě ostražitý a prozkoumával svůj duševní svět s pronikavým okem sebereflexe. Je důležité, aby byl schopen vidět a pochopit podstatu všech duchovních procesů, které se v něm odehrávají. Na druhé straně, z vnějšího hlediska, "Oko Adama Kadmona" podněcuje k rozvoji schopností spojených se zrakem. To zahrnuje jak trénink očí a umění předávání myšlenek a emocí silou pohledu, tak i rozvoj duchovního vidění na jemnějších úrovních - jasnovidění a další senzibilní schopnosti.

 

Znak sfiry Necach – „Ruka Adama Kadmona“

 

Znak Netsah 300x171

 

V Kabale se sfirot (mn. č.) Necach a Hod označují jako "dvě poloviny těla", což zdůrazňuje jejich neoddělitelnou vzájemnou propojenost. Jsou tak úzce spjaty, že v rámci Necach můžeme nalézt prvky Hodu a v Hodu zase prvky Necachu. Jak je známo, samotné názvy písmen Jud a Ajin lze přeložit jako "ruka" a "oko". Proto v sobě "Ruka Adama Kadmona" obsahuje písmeno Ajin (oko), a "Oko Adama Kadmona" obsahuje písmeno Jud (ruka).

Písmeno Ajin má v gematrii hodnotu 70, což symbolicky odkazuje k sedmi sfirot, které jsou vzájemně propojeny hexagramem na sfirotickém stromu. Tyto sfirot jsou reprezentovány paprsky hexagramu, známými  jako "šest konců" (ו’ק, VaK), o nichž pojednává kabalistická kniha Sefer Jecira a představují dynamické aspekty stvoření. Na pravém sloupu sfirotického stromu jsou tyto sfirot symbolizovány dvěma koulemi, které odpovídají astrologickým domicilům "pozitivních" planet. V této oblasti převládá síla rozšiřování a sjednocení.

Jako protiklad "Oka", které reprezentuje svět roztříštění (svět Nekudim), "Ruka" symbolizuje v kabale "Olam ha-Tikun" (svět nápravy). V tomto světě dochází k procesu reintegrace (znovusjednocení) střepů nádob, které se propadly do temnoty. Tyto střepy se znovu spojují a vytvářejí strukturu světa Acilut a dalších světů, které po něm následují. Pohyb Slunce zvířetníkovým kruhem, přecházející přes hebrejská  písmena "oka", symbolizuje podzim a období úpadku. Naopak, když Slunce prochází hebrejskými písmeny "ruky", je to znamením jara a období obnovy a znovuzrození.

Praktický význam "Ruky Adama Kadmona" obsahuje několik aspektů. Z mravního hlediska je důležité, aby Iniciát projevoval velkorysost a byl připraven podat pomocnou ruku těm, kteří ji potřebují. Jeho ruka by měla být otevřená jako symbol srdečnosti a štědrosti. Proto je ruka zobrazena směřující dolů, k těm, kteří jsou v nouzi, nikoli nahoru, jako v případě modlitby. Adam Kadmon, jako bytost z vyššího duchovního světa, se nepotřebuje modlit, ale místo toho rozdává svou milost nižším světům.

Druhý aspekt je spojen s chiromantií, naukou o výkladu linií na rukou. Když je ruka otočena tak, jak je zobrazeno na znaku, dvě hlavní linie na ní formují písmeno Ajin, což může každý ověřit sám na své vlastní ruce. Slovo "linie" se v hebrejštině překládá jako "kav" (קו), což jsou písmena Vav a Kuf, jež jsme již dříve rozebrali.

Chiromantie a fyziognomie jsou v okultismu považovány za dvě "dcery" astrologie, neboť zkoumají znaky na lidském těle, jež jsou ovlivněny planetárními vlivy v okamžiku narození. Základy astrologie, které jsou součástí výuky na úrovni Adepta (Jesod), jsou doplněny o studium těchto dvou disciplín na úrovni Iniciáta (Necach-Hod). "Oko Adama Kadmona" symbolizuje fyziognomii, protože oči jsou nejvýraznějším a nejdůležitějším orgánem na obličeji, zatímco "Ruka Adama Kadmona" reprezentuje chiromantii.

A nakonec, poslední praktický aspekt tohoto znaku spočívá ve výzvě praktikovat cvičení zaměřená na rozvoj energie rukou, magnetismu a obecně všech sil, které umožňují aktivně ovlivňovat vnější svět. Iniciát dosáhl bodu, kdy již nasbírané fragmenty zkušeností a poznání musí oživit a osvítit nejen jeho vnitřní život, ale také jeho okolí.