Škola „Cesty stromu života“ se zabývá studiem, rozvojem a praktickou aplikací Okultní Nauky. Jedná se o výukový systém, pojímající takové oblasti znalostí a praxe jako jsou Kabala, Astrologie, Magie a Tarot. Nabízíme studium a výcvik pro ty, kteří si přejí nastoupit na cestu duchovního růstu a osvojení esoterických znalostí, rozvinout svoje schopnosti a ovládnout praktické dovednosti ve výše zmíněných oborech.

Spojují nás společné hodnoty a přesvědčení, které se týkají primární úlohy člověka na Zemi – zdokonalování svého ducha a navrácení sebe ke svým božským kořenům, s nimiž jsme ztratili spojení již v minulosti. Na této veliké Cestě se řídíme věčnou moudrostí, zanechanou pro nás mistry ze starověku a objevovanou v každém pokolení adepty okultních nauk. Do našeho spolku patří lidé z různých měst a zemí, mnozí z nich vedou vlastní výuku, konzultují a pomáhají lidem, používajíce své esoterické poznání. A rádi uvítáme v našich řadách všechny, kdo s námi sdílí naše směřování a zájmy.

Kabala, počínaje starověkem, v sobě zahrnovala model fungování světa a soubor nástrojů pro praktickou interakci s duchovními sílami. S postupem času mudrci-kabalisté natolik detailně propracovali tyto modely, že se Kabala stala centrálním jádrem celého systému esoterických znalostí (přinejmenším v západní civilizaci). Tato nauka utváří světonázor a poskytuje filozofické základy, na nichž je budována naše škola a na nichž stáli naši historičtí předchůdci.

Cesta studenta prochází skrze posloupnost úrovní, která je vystavena podle sfirotického stromu v Kabale. Na každé z úrovní student obdrží základní studijní kurz, zahrnující teoretickou a praktickou část. 

Strom života pro strukturu školy

První úroveň „Neofyt má za cíl obeznámit začínajícího se základními esoterickými koncepty. Lekce tohoto kurzu obsahují informace o základech Kabaly a Astrologie. Student se zde dozví o tom, co jsou mystická čísla (sfirot) a hypostáze (parcufim), z jakých rovin (nebo „světů“) se skládá vesmír, a jakým způsobem odpovídají duševním sílám v člověku. Seznamuje se s hebrejskými písmeny a jejich esoterickou interpretací, s božími jmény, se čtyřmi živly, s planetami a znamení zvěrokruhu.

Praktická práce na úrovni Neofyta zahrnuje cvičení na koncentraci a zastavení myšlenkových toků, ovládání vizualizace, relaxaci, dýchací praktiky, které mají za cíl měnit energetický proud v organismu, a také řadu jednoduchých fyzických cvičení, nacílených na nastavení rovnováhy mezi duší a tělem. Neofyt se v obecných obrysech seznamuje se svým vlastním nativním horoskopem a dostává řadu rad a návodů, pomáhajících zefektivnit jeho práci nad sebou. Tato úroveň se především soustřeďuje na to, aby mohl začátečník překonat svoji počátkovou setrvačnost a získat nezbytnou disciplínu pro další posun po cestě.

Druhá úroveň „Nastoupivší rozvíjí základy, které již byly položeny. Tady student dostává více informací o astrologických vlastnostech planet, o jejich domicilech a exaltacích, o aspektech. Zvěrokruh se promítá na sfirotický strom, a dozvídáme se, jakým způsobem se propojují Kabalistické a Astrologické modely. Na této úrovni studia je důležité zformovat představu o jejich vzájemných vztazích. Zde také nastává další prohloubení v chápání mechanizmů lidské duše. Části duše, tradičně popisované Kabalou, se kterými byl Neofyt obeznámen během prvního kurzu, jsou teď chápány jako univerzální kategorie, popisující rozvoj jakýchkoliv systémů. Vysvětluje se mechanismus formování duchovních úrovní v člověku a vzájemného vztahu vědomí a podvědomí. Podrobněji se probírají boží a andělská jména, způsoby jejich vizualizace a získání sigilů (znaků) pro magické operace.

Praktická část této úrovně zahrnuje práci s energiemi čtyř živlů, práci se sny (s perspektivou osvojení schopnosti vědomého snění), a také techniku „Středního sloupu“, která vede k načerpání magické energie a kontaktu se svým vyšším „Já“ (nebo s vyššími hypostázemi – parcufy).

Kurz Neofytu poskytuje možnost zakusit svoji vůli k poznání Okultismu a učinit rozhodnutí ohledně další cesty. Ti, kteří postoupili na další úroveň se nazývají Vstoupivšími na cestu, protože od tohoto okamžiku se stávají plnoprávnými členy naší školy. Otevírá se pro ně rovněž přístup do studijních skupin.

Kabalistická studijní skupina se zabývá studiem knih – prvozdrojů Kabaly a aplikací její modelů k poznání světa.

Astrologická studijní skupina se zabývá osvojením astrologických technik pro analýzu horoskopů a predikci osobních i světových událostí.

V astrologické studijní skupině se na této úrovni probírá Natální Astrologie (nebo „astropsychologie“, související s poznáním osobních vlastností).

Třetí úroveň „Iniciát (Zasvěcený). Na této úrovni se student seznamuje se základy sakrální geometrie a pravidly vyjádření abstraktních idejí prostřednictvím figur (především s významem a rolí pentagramu). Je seznámen s planetárními dny a hodiny. Student zde dostává přístup k závěrečné části materiálů o částech duše člověka, která je nezbytná pro jejich hluboké pochopení. Kabalistický model světů, který byl dříve chápan staticky, získává dynamičtější charakter – žák se dozvídá o „roztříštění nádob“ a o jejich následné reintegraci v nových světech a učí se vnímat tyto procesy jak v subjektivní psychologické rovině, tak i v událostech okolního světa. Na této úrovni se adept seznamuje s Tarotovými kartami a jejich vztahy s Kabalou a Astrologií.

Praxe Iniciáta předpokládá ještě mnohem větší upevnění vůle člověka. Učí se zahušťovat svoji energii do hmatatelného stavu (doslova ji vyzařovat rukama), trénuje sílu pohledu, postupně začíná ovládat senzibilní schopnosti, učí se vstupovat do vědomé komunikace s vyššími částmi duše a dostávat od nich informace. Také se začíná osvojovat magický rituál pentagramu, předávají se instrukce o tom, jak ovládat svoji magickou energii pro vliv na události v životě. Iniciát se učí dělat předpovědi a dostávat odpovědi pomocí Tarotových karet.

Po dosažení úrovně Iniciáta, by již student měl nejen pasivně přijímat znalosti a pracovat na cvičeních, ale nastává čas zahájit i svoje samostatné výzkumy. Na této úrovni může začít postupně formovat svoji specializaci v rámci Okultní Nauky. Pro přechod na vyšší stupeň bude po studentovi požadována příprava vlastní prezentace na vybrané téma, a následně s ní vystoupí před ostatními kolegy.

V astrologické studijní skupině se na této úrovni probírá Prediktivní Astrologie.

Čtvrtá úroveň „Mladší Teurg je ve znamení přechodu k seriózní magické praxi. Na této úrovni se osvojují složitější rituály, vyučují se způsoby komunikace s planetárními anděly a duchy. Student zde obdrží soubor efektivních meditací, který v sobě zahrnuje prvky již nastudovaného materiálu. Tyto praxe jsou povolány, aby kvalitativně pozvedly jeho život do nových výšin. Také si osvojuje další možnosti astrálního světa a prohlubuje svoji práci ve snění. Učí se přidávat svojí magii stabilnější efekt pomocí vytváření kamejí a talismanů.

V astrologické studijní skupině se na této úrovni probírá Horární Astrologie.

Pátá úroveň „Baal Šem“. Slova „Baal Šem“ (בעל שם) znamenají v překladu z hebrejštiny doslova „Vládnoucí jménem“. Teurgická praxe a poznání adepta, dosahujícího této úrovně, vystupují do velkých výšin. V této fázi začíná pracovat s anděly a démony, souvisejícími se 72 božími jmény, která se projektují na dekany v zodiaku. Na této úrovní musí rozvoj dříve osvojovaných technik vyústit do přesnosti a konkrétnosti jejich využití.  Je evidentní, že práce na této úrovni vyžaduje nejen houževnatost v rozvoji návyků, ale také velikou mravní čistotu, která pomůže moudře nakládat se získanými schopnostmi, a nasměruje je k blahu pro lidstvo.

V astrologické studijní skupině se na této úrovni probírá Mundánní Astrologie (související s predikcemi světových událostí).

Následující úrovně obsahují další okultní arkány, jejichž držitelem a ochráncem je naše Škola. Studující se s nimi seznamuje postupně, v míře přibližování se k těmto výšinám.